فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ تراکم ۳۶۰۰ طرح : افسون

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ تراکم ۳۶۰۰ طرح : افسون