فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ تراکم ۳۶۰۰ طرح : ریزماهی اصیل تبریز