واحد چله پیچی امیران

واحد چله پیچی امیران

در این واحد به دو صورت مستقیم و بخشی فرایند چله پیچی صورت میگیرددر چله پیچی مستقیم نخ های تار پس از عبور از قسمت های مختلف به طور مستقیم بر روی اسنو ( غلطک های مخصوص چله ) پیچیده میشود سرعت دستگاه مستقیم نسبت به بخشی بالاتر میباشد بنابراین برای تهیه محصول زیاد از این دستگاه استفاده میشود .
در چله پیچی بخشی نخ های تار پس از عبور از قسمت های مختلف بصورت بخش بخش بر روی درام شیب دار پیچیده شده ودر نهایت کلیه سررنخ ها از روی درام شیب دار باز شده بر روی اسنو منتقل میگردد.سرعت این نوع دستگاه پایین تر و برای تولیدات کمتر مورد استفاده است اما تعداد سرنخ ها در این نوع چله پیچی بیشتر است .