شرایط درخواست نمایندگی شرکت فرش امیران

  • عدم وجو نمایندگی شرکت فرش امیران در آن شهر

  • مالکیت و موقعیت مغازه: مالکیت یا سرقفلی مغازه متعلق به متقاضی باشد (در صورت اجاری بودن، داشتن قرارداد حداقل یک سال)، دسترسی مناسب، در معرض دید بودن ، حضور در بازارهای اصلی توزیع در منطقه فعالیت، حضور در خیابان اصلی

  • عملکرد مالی مناسب: خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم، پرینت گردش حساب (4 ماهه) از دو حساب

  • خرید منظم و طبق برنامه : توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه

  • داشتن اطلاعات فنی: داشتن اطلاعات فنی در مورد فرش، توانایی و بررسی عیوب فرش و تشخیص منشا بروز عیب

  • وثیقه ملکی و چک : توانایی ارائه وثیقه ملکی و چک به میزانی که شرکت تعیین نماید

  • موقعیت انبار: داشتن انبار مناسب جهت نگهداری فرش

  • داشتن ملک به مبلغ …………………… میزان فرش امانی جهت رهن جواز تجاری

  • خرید 15 فاکتور ابتدایی به صورت نقدی (سقف هر فاکتور 30 میلیون ریال)